Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015

Δηλώσεις ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αδειών φύτευσης


Δηλώσεις ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αδειών φύτευσης
              οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου


Εκδήλωση ενδιαφέροντος από 15/11/2015 έως 15/12/2015 καλεί το ΥΠΑΤΤ να υποβάλλουν οι αμπελουργοί που θα θελήσουν να καταθέσουν αιτήματα για χορήγηση Άδειας Φύτευσης σύμφωνα με το νέο καθεστώς που η ισχύς του ξεκινά από 1/1/2016 και η κανονική υποβολή αιτημάτων θα λάβει χώρα την άνοιξη του 2016.

Εν όψει της επιλογής κριτηρίων χορήγησης αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2016 σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό και ενσωμάτωσής τους στην Εθνική νομοθεσία έως 31 Δεκεμβρίου 2015, παρακαλούμε όπως καλέσετε με κάθε πρόσφορο μέσο τους παραγωγούς στην περιοχή ευθύνης σας, για υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση των αδειών αυτών.
Οι δηλώσεις αυτές θα υποβληθούν την χρονική περίοδο από 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2015 και θα περιέχουν τα ελάχιστα στοιχεία i) της αιτούμενης έκτασης ii) της περιοχής (Νομός) στην οποία υποβάλλεται η δήλωση αυτή καθώς και iii) αν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο αγροτεμάχιο για την αιτούμενη έκταση.
Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και όχι αργότερα από τις 20 Δεκεμβρίου 2015, οι ΔΑΟΚ αποστέλλουν στην υπηρεσία μας ηλεκτρονικά, πίνακα (excel) στον οποίο φαίνονται ο αριθμός των αιτήσεων, η συνολική αιτούμενη έκταση και ο αριθμός των παραγωγών που διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας για την αιτούμενη έκταση.
Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις ενδιαφέροντος δεν αποτελούν αίτηση για χορήγηση άδειας φύτευσης καθώς η διαδικασία σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας που θα αποφασιστούν θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 1ης Μαρτίου 2016.
Θα πρέπει επίσης να ενημερωθούν οι παραγωγοί ότι σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί μέχρι αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι άδειες φύτευσης που θα χορηγούνται από το 2016 και μετά δεν ενισχύονται οικονομικά μέσω του προγράμματος αναδιάρθρωσης (για τις άδειες φύτευσης ενισχύεται μόνο η δράση της υποστύλωσης).
Αντίθετα δικαιώματα φύτευσης μέσω του Εθνικού Αποθεματικού, δικαιώματα αναφύτευσης και δικαιώματα από μεταβίβαση που έχουν χορηγηθεί έως τις 31/12/2015 είτε έχουν μετατραπεί σε άδειες είτε όχι, ενισχύονται μέσω του προγράμματος αναδιάρθρωσης κανονικά.
Για ενημέρωση των παραγωγών και την τήρηση των ανωτέρω ημερομηνιών καθώς η διαδικασία δήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση αδειών φύτευσης μπορεί να είναι πολύ βοηθητική όσον αφορά την τελική επιλογή των κριτηρίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: