Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Τα 10 δικαιολογητικά για τα δικαιώματα φύτευσης οινάμπελων

Στις 15 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης οινάμπελων, ενώ υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι υποβολής αίτησης είναι όλοι οι παραγωγοί και οι οινοποιοί .
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα κατά τόπους γραφεία αμπελουργίας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

1. Αίτηση ( Έντυπο υπηρεσίας)
2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Φωτοτυπία του τελευταίου Εκκαθαριστικού της Εφορίας ή της Φορολογικής Δήλωσης .
4. Καρτέλα Αμπελοκαλλιεργητή ( Αμπελουργικό Μητρώο από την υπηρεσία)
5. Αίτηση  Ενιαίας Ενίσχυσης την περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα.
6. Δηλώσεις Συγκομιδής για τις δύο αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
7. Σε περίπτωση Νέου Γεωργού απαιτείται Βεβαίωση ή η Απόφαση Νέου Γεωργού κάτω των 40 ετών .
8. Τίτλος Ιδιοκτησίας αγρού ή Ε9 2014 σε περίπτωση ιδιόκτητης έκτασης .
9. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία του Ε9 είναι ακριβή και αληθή.
10. Σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων , απαιτείται Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης, στο οποίο θα αναγράφεται η τοποθεσία, η έκταση και ο χαρτογραφικός κωδικός του αγροτεμαχίου. Η διάρκεια της μίσθωσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από επτά (7) έτη.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι :
1. Τα Δικαιώματα Φύτευσης  που χορηγούνται από το Εθνικό Αποθεματικό πρέπει να χρησιμοποιηθούν ( να γίνει η φύτευση) πριν το τέλος της δεύτερης αμπελουργικής περιόδου που έπεται αυτής κατά τη διάρκεια της οποίας χορηγήθηκαν .
Αν δεν χρησιμοποιηθούν εντός των καθορισμένων προθεσμιών, παύουν να ισχύουν και επιστρέφονται στο Εθνικό Αποθεματικό.
2. Η ελάχιστη έκταση του αγροτεμαχίου για να χορηγηθούν τα Δικαιώματα Φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.
3. Τα χορηγούμενα Δικαιώματα από το Εθνικό Αποθεματικό δεν μεταβιβάζονται.Παρακαλούνται οι αμπελουργοί που θα υποβάλουν αίτηση να ενημερώσουν και των συνεταιρισμό μας ,για να προβούμαι απο κοινου σε διεκδίκιση περισότερων δικαιωμάτον για την περιοχή μας


Δεν υπάρχουν σχόλια: