Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015

Έως 15 Μαΐου αιτήσεις αναδιάρθρωσης για αμπελώνα και ενίσχυση ως 1.456 ευρώΤα κονδύλια σύμφωνα με τον Εθνικό  φάκελο στήριξης του αμπελοοινικού τομέα για την πενταετία 2014-2018 φτάνουν για το 2015 τα 10.000.000 ευρώ, ενώ οι αμπελουργοί θα έχουν στη διάθεσή τους 5 αμπελοοινικές περιόδους για να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα.
Αναλυτικά σύμφωνα με το ΦΕΚ 2443/Β’/2014, η οικονομική στήριξη και οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα για την αμπελοοινική περίοδο 2015-2016 αφορούν αποκλειστικά τα οινάμπελα και είναι οι εξής:

Α) Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους-αναφύτευση, Β). Φύτευση αμπελώνων, Γ) Επανεμβολιασμός, Δ) Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (υποστύλωση) Δεν καλύπτεται η ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής δηλαδή η αναφύτευση μη παραγωγικών αμπελώνων. Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμέτοχή στο πρόγραμμα ορίζεται στο ένα στρέμμα ενώ δεν είναι επιλέξιμοι για ένταξη στο πρόγραμμα παραγωγοί που έχουν ενταχθεί τις τελευταίες δύο περιόδους εφαρμογής (2013-14& 2014-15) και αμπελοτεμάχια που έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση κατά τις δέκα προηγούμενες οικονομικές περιόδους. Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον οκτώ ετών από το οικονομικό έτος πληρωμής. Τονίζεται
ότι τα αμπέλια με σουλτανίνα δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να μετατραπούν σε οινάμπελα. Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται να κατατεθούν σε φωτοαντίγραφα από τους ενδιαφερόμενους τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Τίτλος ιδιοκτησίας αμπελοτεμαχίου ή ή ελλείψει αυτού το έντυπο Ε9 2014,
2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας και αεροφωτογραφίες (εκδίδονται από την υπηρεσία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης),
3. Έντυπο Ε1 (2014 ή 2015) ή εκκαθαριστικό του 2014 της εφορίας,
4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης έτους 2014 ή 2015,
5. Δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών (2013 και 2014) για όλα τα υφιστάμενα οινάμπελα του παραγωγού,
6. Αστυνομική ταυτότητα και 1η σελίδα βιβλιαρίου τράπεζας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: